Łukasz Chojniak

Founder and Partner at the law firm Chojniak i Wspólnicy Adwokaci sp.p.

Attorney-at-law, member of the Bar Association in Warsaw and Disciplinary Prosecutor of the Warsaw Bar in 2013-2016, Ph.D. in Law, graduated from the Faculty of Law and Administration and the Institute of International Relations at the University of Warsaw.

 • Author or co-author of a number of scientific publications on law and the criminal procedure, including a report on the causes of wrongful convictions in Poland and an academic textbook on the criminal procedure.
 • Assistant Professor at the Institute of Social Prevention and Resocialization (Faculty of Criminology and Criminal Policy) at the University of Warsaw.
 • He has cooperated with various non-governmental organizations, including the Civil Development Forum (FOR) in Warsaw.
 • He has prepared legal opinions on bills in the legislative process.
łukasz chojniak chw

He specializes in criminal cases, especially fiscal criminal proceedings and economic criminal proceedings as well as proceedings regarding compensation for wrongful detention, remand or conviction. He has successfully represented clients in proceedings regarding confirmation of truthfulness of vetting declarations. He provides advice to commercial undertakings in their everyday activities and helps individual clients solve their legal problems.

He believes that there are no shortcuts for life and that winning a case for a client is possible only with the lawyer’s full commitment.

He is fluent in English.

List of publications

I Textbooks, monographs

2012

 1. Postępowanie karne [‘Criminal proceeding’], Wydawnictwo H. Beck, Warsaw 2012, co-authored with K. Boratyńska and W. Jasiński, ISBN: 978–83–255–2011–3
 2. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce [‘Causes of wrongful convictions in Poland’], Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012, co-authored with Ł. Wiśniewski, ISBN: 978–83–63408–00–8

2013

 1. Postępowanie karne [‘Criminal proceedings’], 2nd edition, Wydawnictwo H. Beck, Warsaw 2013, co-authored with K. Boratyńska and W. Jasiński, ISBN: 978–83–255–5094–3;
 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie [‘Compensation for wrongful conviction, remand, detention and wrongful accusation’], H. Beck, Warsaw 2013 r., ISBN: 978-83-255-5299-2

2015

Postępowanie karne [‘Criminal proceedings’], Wydawnictwo H. Beck, Warsaw 2015, co-authored with K. Boratyńska and W. Jasiński, ISBN: 978–83–255–7390-4

2016

 1. Kulesza, System Prawa Karnego Procesowego [‘System of Criminal Procedural Law’]. VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego [‘Parties to and other participants of criminal proceedings’], Warsaw 2016, pp. 489-521
 2. Postępowanie karne [‘Criminal proceedings’], Wydawnictwo H. Beck, 2nd edition, Warsaw 2016, co-authored with K. Boratyńska and W. Jasiński, ISBN: 978–83–255–8713-0

2017

Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki [‘Wrongful conviction – causes and consequences’], H. Beck, Warsaw 2017, (editor of the book), ISBN: 978-83-255-7946-3

II Scientific and popular scientific articles:

2004

 1. Nowe zasady kontroli w firmie [‘New rules of inspections in companies’], Gazeta Prawna 11/10/2004;

2007

 1. Nieprzydatność aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu w świetle Konstytucji RP [‘Unsuitability of trainee attorneys-at-law for performing their profession in view of the Constitution of the Republic of Poland’], In gremio 2007, no. 6;

2008

 1. Co dalej z tymczasowym aresztowaniem? [‘What’s next with remand’], Rzeczpospolita 05/05/2008;
 2. Sędzia śledczy pogodzi prokuratora i podejrzanego [‘Examining Magistrate to reconcile Prosecutor and Suspect’], Gazeta Prawna 20/05/2008;
 3. Rekompensata przysługuje z majątku skazanego [‘Compensation due from the convicted offernder’s assets’], Gazeta Prawna 23/05/2008;
 4. Ustawa nie powinna dotyczyć fundacji i stowarzyszeń [“The law should not apply to foundations and associations’], Gazeta Prawna 04/06/2008;
 5. Sąd zawsze może uchylić się od rozstrzygnięcia [‘A court may always evade adjudication’], Gazeta Prawna 16/07/2008;
 6. Kodeks musi określić maksymalny czas aresztu [‘The Code must define the maximum time of arrest’], Gazeta Prawna 10/09/2008;

2009

 1. Glosa do wyroku SN z 03/03/2008, II KK 293/07, [‘A gloss to the judgment of the Supreme Court of 3/03/2008, II KK 293/07’], Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, no. 2, item 23 (co-author with M. Zbrojewska);
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2008, sygn. II KK 342/07 (dot. warunków wniesienia kasacji) [‘A gloss to the decision issued by the Supreme Court on 15 October 2008, file no. II KK 342/07 (regarding conditions for filing cassation)’], Prokuratura i Prawo 2009, no. 10;

2010

 1. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia [‘Compensation for wrongful conviction in the Polish criminal proceeding’] [in:] P. Hofmański (ed.) Węzłowe problemy procesu karnego [‘Key problems of criminal proceeding’], Warsaw 2010;
 2. Glosa do wyroku TK z 13 VII 2009, SK 46/08 [‘A gloss to the judgment of the Constitutional Tribunal of 13 July 2009, SK 46/08’], Państwo i Prawo 2010, no. 7;

2011

 1. Wznowienie postępowania karnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego [‘Resumption of criminal proceedings after the Constitutional Tribunal’s ruling’], Państwo i Prawo 2011, no. 10;
 2. The Admissibility of Evidence Obtained by Torture and Inhuman or Degrading Treatment in Criminal Overview of European and Polish Standards [in:] Pleadings. Celebration volume of Professor Tremmel Flórián’s 70th birthday, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata edited by C. Fenyvesi and C. Herke, Pécs 2011 (co-author with W. Jasiński);

2012

 1. Ochrona praw pokrzywdzonego w procesie karnym – ocena regulacji de lege lata [‘Protection of the injured party’s rights in criminal proceedings’ assessment of regulation de lege lata] [in:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka [‘Problems with judicial protection of human rights’], Olsztyn 2012, pp. 115-123;
 2. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5-7 września 2012 [‘Report on the Meeting of Chairs of Criminal Law and Criminology, Kraków, 5-7 September 2012’], Palestra 2012, no. 11-12, pp. 267-271;

2013

 1. Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów [‘Unappealability of the decision on presenting charges’], Prokuratura i Prawo 2013, no. 4, pp. 43-56;
 2. Możliwość rozpoznania na posiedzeniu bez udziału stron oczywiście zasadnej kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść oskarżonego [‘Possibility of reviewing, at a session without participation of the parties, an obviously justified cassation filed by the Ombudsman for Civil Rights, to the benefit of the accused person’] [in:] Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego [‘Transparency as the requirement of reliable criminal proceeding. Issues in Polish and foreign law’], co-authored with W. Jasiński, K. Nowicki, Warsaw 2013, pp. 249-258
 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2011, (II KK 316/10) [A gloss to the decision of the Supreme Court of 27 April 2011 (II KK 316/10), Wrocławskie Studia Sądowe 2013, no. 1, pp. 58-69
 4. O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP [‘On the principle of substantive truth in light of the Constitution of the Republic of Poland’], Państwo i Prawo 2013, no. 9, pp. 18-29;
 5. Umorzenie restytucyjne – odpowiedź na zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji? [‘Discontinuance by reconciliation – a reply to the phenomenon of excessing criminalization and penalization?] [in:] Granice kryminalizacji i penalizacji [‘Limits of criminalization and penalization’], co-authored with S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, pp. 609-617;
 6. Obowiązek wnoszenia środka odwoławczego, czyli krytyczne uwagi o § 56 Kodeksu etyki adwokackiej [‘Obligation to submit an appeal or critical comments on § 56 of the Code of Ethics for Attorneys-at-Law’] [in:] H. Izdebski, P. Skuczyński (eds.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3 [‘Lawyers’ Ethics. Positions and perspectives 3’], Warsaw 2013, pp. 67-77;
 7. Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – wybrane uwagi [‘Discontinuation of proceedings based on Article 62a of the Counteracting Drug Addiction Act of 29 July 2005 – selected comments’] [in:] W. Cieślak, S. Steinborn (eds.) Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje [‘Professor Marian Cieślak – person, work, continuations’], Warsaw 2013, pp. 655-665;
 8. Postępowanie przygotowawcze w założeniach reformy procesu karnego – uwagi krytyczne [‘Preparatory proceedings in the assumptions for a reform of the criminal procedure – critical remarks’] [in:] Wiliński (ed.) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym [‘Adversarial principle in the Polish criminal proceeding’], Warsaw 2013, pp. 281-296
 9. Ławnicy w postępowaniu karnym – ujęcie historyczne i konstytucyjne [‘Lay judges in criminal proceedings – historical and constitutional approach’] (co-authored with Ł. Wiśniewski) Wrocławskie Studia Sądowe 2013, no. 3-4, pp. 47-66

2014

 1. Nie tkwić w błędzie i nie wprowadzać w błąd [‘Not to persist in error and not to mislead’], Rzeczpospolita 6 May 2014, C8;
 2. Pokrzywdzeni poza procesem [‘Injured parties out of trial’], Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 9-11 May 2014, pp. C4-C5;
 3. Polskie prawo na europejskim poziomie [‘Polish Law at a European Level’], Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 16-18 May 2014, p. C2;
 4. Funkcja rzecznika dyscyplinarnego – kilka refleksji [‘The function of disciplinary prosecutor – several reflections’], Palestra 2014, no. 9, pp. 85-95;
 5. Niesłuszne skazania jednak się zdarzają [‘Wrongful convictions actually occur’], Rzeczpospolita of 11 December 2014, C7;

2015

 1. Prawo do obrony w dochodzeniu dyscyplinarnym adwokatów – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Prawa o Adwokaturze [Right to Defense in a disciplinary proceedings for attorneys-at-law – selected issued in view of the most recent amendments to the Law on the Bar’], Palestra 2015, no. 3-4, 95-106
 2. Pełnomocnik w postępowaniu kompensacyjnym po 1 lipca 2015 r. [‘Representative in compensation proceedings after 1 July 2015’] [in:] P. Wiliński (ed.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. – przewodnik po zmianach [‘Attorney-at-law and Representative in criminal proceedings after 1 July 2015 – guide to amendments’], Warsaw 2015, pp. 508-524;
 3. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego SDI 17/15 [‘Commentary to judgment SDI 17/15 issued by the Supreme Court’], Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 17-19 July 2015, no. 137;
 4. Kontradyktoryjność postępowania karnego w świetle znowelizowanego art. 427 § 4 k.p.k. in fine [‘Adversarial principle in criminal proceedings in light of the amended Article 427 § 4, final part, of the Code of Criminal Procedure’] [in:] A. Lach, Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego [‘Appeal measures after amendments to the Code of Criminal Procedure’], Toruń 2015, pp. 9-20;
 5. Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie II AKa 64/15 [‘Commentary to judgment AKa 64/15 issued by the Appellate Court in Lublin’], Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 23-25 October 2015, no. 207;
 6. Nie potrzebujemy już więcej wolontariatu [‘We do not need volunteers anymore’], Prawnik.pl, 28/10/2015.
 7. Stanowienie prawa karnego procesowego [‘Establishment of criminal procedural law’] [in:] W. Brzozowski, A. Krzywoń (eds.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji [‘Book for 15th Anniversary of the Government Legislative Center’], Warsaw 2015, pp. 259-271;
 8. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a kolizja interesów adwokata i jego klienta [‘Duty to maintain attorney-at-law’s secrecy and a conflict of interest between attorney-at-law and his client’] [in:] J. Giezek, P. Kardas (eds.), Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny [‘Ethics for attorneys-at-law and adversarial criminal proceeding’], Warsaw 2015, pp. 279-294
 9. Wątpliwości co do zgodności art. 196 KK z Konstytucją RP – kilka wybranych uwag na podstawie kazusu Doroty Dody Rabczewskiej [‘Doubts about compliance of Article 196 of the Criminal Code with the Constitution of the Republic of Poland – several selected comments based on the case of Dorota Doda Rabczewska’] [in:] Biłgorajski (ed.) Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego [‘Freedom of speech vs. freedom of religion. A study on constitutional, criminal and civil law’], Warsaw 2015, pp. 115-135;

2016

 1. Realizacja zasady trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów – wybrane problemy [‘Compliance with the principle of appropriate disciplinary reaction in disciplinary proceedings of attorneys-at-law – selected problems’], Palestra 2016, no. 10, pp. 73-85;
 2. O odpowiedzialności za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu w kontradyktoryjnym Kodeksie postępowania karnego [‘On liability for wrongful conviction and unjustified use of enforcement measures in the Code of Criminal Procedure based on the adversarial principle’] [in:] E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński (eds.), Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej [‘Financial liability of public authorities’], Warsaw 2016, pp. 167-183 and an opinion in discussion, Ibid., pp. 184-189;

2017

 1. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w kontekście problemu niesłusznych skazań [‘Amendments to the Code of Criminal Procedure in the context of the problem of wrongful convictions’] [in:] Ł. Chojniak (ed.), Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki [‘Wrongful convictions – causes and consequences’], Warsaw 2017, pp. 221-238;
 2. O wybranych problemach ze stosowaniem materialnego prawa dyscyplinarnego adwokatów z perspektywy gwarancji obwinionego do rzetelnego postępowania [‘On selected problems with the application of substantive disciplinary law for attorneys-at-law from the perspective of the guarantee of fair proceedings for the accused person’], Białostockie Studia Prawnicze 2017 vol. 22 no. 1, pp. 71-83;
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji [‘Association of Friends of the Constitution’], Krajowa Rada Sądownictwa 2017, no. 3, pp. 63-70;

2018

 1. Historia jednej publikacji [‘The sistory of one publication’], Palestra Świętokrzyska 2018, no. 43-44, pp. 20-22;
 2. Jeszcze o zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutów – replika oraz uwagi uzupełniające [‘More on appealability of a decision to present charges – a reply and supplementary comments’], Palestra Świętokrzyska 2018, no. 43-44, pp. 22-38;
 3. Udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości karnej w Sądzie Najwyższym [‘Participation of lay judges in the execution of criminal judiciary in the Supreme Court’], Iustitia 2018, no. 2 (32), pp. 87-92;
 4. Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary [‘Protest of prosecutor in proceedings to grant conditional early release from incurring the remaining part of penalty’], Przegląd Więziennictwa Polskiego 2018, no. 97, pp. 79-98;
 5. Prawda materialna versus kontradyktoryjność, czyli kilka krytycznych uwag na temat założeń oraz wybranych rozwiązań szczegółowych kolejnej noweli Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. [‘Substantive truth vs. adversarial principle or a few comments on the assumptions and selected detailed solutions of another amendment of the Code of Criminal Procedure of 11 March 2016’] [in:] S. Steinborn, K. Woźniewski (eds.) Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne [‘Criminal proceedings in the period of changes. General issues’], Gdańsk 2018, pp. 49-63;
 6. Defendant’s right to refuse to testify as a witness in civil and administrative proceedings: observations in view of article 182 § 3 CPC, Ius Novum 2018, no. 4, pp. 82-96;

2019

 1. Postulat nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – krytycznie o niektórych proponowanych zmianach [‘Proposal to amend the Code of Criminal Procedure – critical opinion on certain proposed amendments’], Palestra 2019, no. 1-2, pp. 56 – 69

Other members of the team

łukasz chojniak chw

Łukasz Chojniak

Partner

Łukasz Wiśniewski CHW

Łukasz Wiśniewski

Partner

Wojciech Czajka CHW

Wojciech Czajka

Partner

Magdalena Michniewicz

Lawyer

Maciej Piotrowski CHW

Maciej Piotrowski

Lawyer

Anna Socik-Sadowska CHW

Anna Socik-Sadowska

Lawyer

Jan Wojcieszek CHW

Jan Wojcieszek

Lawyer

Iwona Dembowska CHW

Iwona Dembowska

Lawyer

Jakub Wawrzyszczak CHW

Jakub Wawrzyszczak

Lawyer

Maciej Wiśniewski CHW

Maciej Wiśniewski

Lawyer

Ewelina Bereza

Assistant

Paulina Bienias CHW

Paulina Bienias

Assistant

Julia Kowalska CHW

Julia Kowalska

Assistant

Joanna Lipka CHW

Joanna Lipka

Assistant

We look forward to working with you!