Łukasz Chojniak

Założyciel i partner w kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci sp.p.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i Rzecznik Dyscyplinarny warszawskiej Adwokatury w latach 2013-2016, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Autor albo współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce oraz podręcznika akademickiego do procedury karnej.
 • Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie.
 • Opiniował projekty ustaw w toku procesu legislacyjnego.

Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych i karno-gospodarczych a także postępowań o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych. Doradza podmiotom gospodarczym w ich codziennej działalności a także pomaga klientom indywidualnym rozwiązywać ich problemy prawne.

Uważa, że w życiu nie ma drogi na skróty a wygrać dla klienta sprawę można tylko wtedy, gdy prawnik zaangażuje się w nią na 100%.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wykaz publikacji

I. Podręczniki, monografie:

2012 rok

 1. Postępowanie karne, wydawnictwo H. Beck, Warszawa 2012 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–2011–3
 2. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012 , wspólnie z Ł. Wiśniewskim, ISBN: 978–83–63408–00–8

2013 rok

 1. Postępowanie karne, wydawnictwo H. Beck, 2. wydanie, Warszawa 2013 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–5094–3;
 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie, H. Beck, Warszawa 2013 r., ISBN: 978-83-255-5299-2

2015 rok

 1. Postępowanie karne, wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–7390-4

2016 rok

 1. Kulesza, System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2016, s. 489-521
 2. Postępowanie karne, wydawnictwo C. H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2016 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–8713-0

2017 rok

 1. Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, H. Beck, Warszawa 2017 r., (redakcja książki), ISBN: 978-83-255-7946-3

II. Artykuły naukowe i popularnonaukowe:

2004 rok

 1. Nowe zasady kontroli w firmie, Gazeta Prawna z 11/10/2004;

2007 rok

 1. Nieprzydatność aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu w świetle Konstytucji RP, In gremio 2007, nr 6;

2008 rok

 1. Co dalej z tymczasowym aresztowaniem?, Rzeczpospolita z 05/05/2008;
 2. Sędzia śledczy pogodzi prokuratora i podejrzanego, Gazeta Prawna z 20/05/2008;
 3. Rekompensata przysługuje z majątku skazanego, Gazeta Prawna z 23/05/2008;
 4. Ustawa nie powinna dotyczyć fundacji i stowarzyszeń, Gazeta Prawna z 04/06/2008;
 5. Sąd zawsze może uchylić się od rozstrzygnięcia, Gazeta Prawna z 16/07/2008;
 6. Kodeks musi określić maksymalny czas aresztu, Gazeta Prawna z 10/09/2008;

2009 rok

 1. Glosa do wyroku SN z 03/03/2008 , II KK 293/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 2, poz. 23 (wspólnie z M. Zbrojewską);
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2008 , sygn. II KK 342/07 (dot. warunków wniesienia kasacji), Prokuratura i Prawo 2009, nr 10;

2010 rok

 1. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnymwybrane zagadnienia [w:] Węzłowe problemy procesu karnego pod P. Hofmańskiego, Warszawa 2010 r.;
 2. Glosa do wyroku TK z 13 VII 2009, SK 46/08, Państwo i Prawo 2010, nr 7;

2011 rok

 1. Wznowienie postępowania karnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2011, nr 10
 2. The Admissibility of Evidence Obtained by Torture and Inhuman or Degrading Treatment in Criminal Overview of European and Polish Standards [w:] Pleadings. Celebration volume of Professor Tremmel Flóriáns 70th birthday, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata pod red. C. Fenyvesi oraz C. Herke, Pécs 2011 (wspólnie z W. Jasińskim)

2012 rok

 1. Ochrona praw pokrzywdzonego w procesie karnymocena regulacji de lege lata [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka. Tom , Olsztyn 2012, s. 115 – 123;
 2. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5-7 września 2012 , Palestra 2012 r., nr 11-12, s. 267-271;

2013 rok

 1. Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów, Prokuratura i Prawo 2013 , nr 4, s. 43-56;
 2. Możliwość rozpoznania na posiedzeniu bez udziału stron oczywiście zasadnej kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść oskarżonego [w:] zbiorowa W. Jasiński, K. Nowicki, Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013, s. 249-258
 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2011 , (II KK 316/10) Wrocławskie Studia Sądowe 2013 r., nr 1, s. 58-69
 4. O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP, Państwo i Prawo 2013 , nr 9, s. 18-29;
 5. Umorzenie restytucyjneodpowiedź na zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji? [w:] zbiorowa S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 609-617;
 6. Obowiązek wnoszenia środka odwoławczego, czyli krytyczne uwagi o 56 Kodeksu etyki adwokackiej [w:] red. zbiorowa H. Izdebski, P. Skuczyński, Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, Warszawa 2013 r., s. 67-77;
 7. Umorzenie postępowania na podstawie 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniiwybrane uwagi [w:] W. Cieślak, S. Steinborn (red. zbiorowa) Profesor Marian Cieślakosoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013, s. 655-665;
 8. Postępowanie przygotowawcze w założeniach reformy procesu karnegouwagi krytyczne [w:] Wiliński (red.) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 281-296
 9. Ławnicy w postępowaniu karnymujęcie historyczne i konstytucyjne (wspólnie z Ł. Wiśniewskim) Wrocławskie Studia Sądowe 2013 , nr 3-4, s. 47-66

2014 rok

 1. Nie tkwić w błędzie i nie wprowadzać w błąd, Rzeczpospolita z 6 maja 2014 , C8;
 2. Pokrzywdzeni poza procesem, Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 9-11 maja 2014 , s. C4-C5;
 3. Polskie prawo na europejskim poziomie, Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 16-18 maja 2014 , s. C2;
 4. Funkcja rzecznika dyscyplinarnegokilka refleksji, Palestra 2014 , nr 9, s. 85-95;
 5. Niesłuszne skazania jednak się zdarzają, Rzeczpospolita z 11 grudnia 2014 r., C7

2015 rok

 1. Prawo do obrony w dochodzeniu dyscyplinarnym adwokatów – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Prawa o Adwokaturze, Palestra 2015 r., nr 3-4, 95-106
 2. Pełnomocnik w postępowaniu kompensacyjnym po 1 lipca 2015 r. [w:] P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. – przewodnik po zmianach, Warszawa 2015 r., s. 508-524;
 3. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego SDI 17/15 – Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 17-19 lipca 2015 r., nr 137;
 4. Kontradyktoryjność postępowania karnego w świetle znowelizowanego art. 427 § 4 k.p.k. in fine [w:] A. Lach, Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2015, s. 9-20;
 5. Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie II AKa 64/15 – Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 23-25 października 2015 r., nr 207;
 6. Nie potrzebujemy już więcej wolontariatu – serwis Prawnik.pl z dnia 28/10/2015 r.
 7. Stanowienie prawa karnego procesowego [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń, Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa 2015, s. 259-271;
 8. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a kolizja interesów adwokata i jego klienta [w:] J. Giezek, P. Kardas, Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Warszawa 2015 r., s. 279-294
 9. Wątpliwości co do zgodności art. 196 KK z Konstytucją RP – kilka wybranych uwag na podstawie kazusu Doroty Dody Rabczewskiej [w:] Biłgorajski (red.) Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Warszawa 2015 r., s. 115-135;

2016 rok

 1. Realizacja zasady trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów – wybrane problemy, Palestra 2016 r., nr 10, s. 73-85;
 2. O odpowiedzialności za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu w kontradyktoryjnym Kodeksie postępowania karnego ­[w:] E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński, Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej, Warszawa 2016 r., s. 167-183 oraz tamże głos w dyskusji, s. 184-189

2017 rok

 1. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w kontekście problemu niesłusznych skazań [w:] Ł. Chojniak (red.), Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Warszawa 2017 r., s. 221-238
 2. O wybranych problemach ze stosowaniem materialnego prawa dyscyplinarnego adwokatów z perspektywy gwarancji obwinionego do rzetelnego postępowania, Białostockie Studia Prawnicze 2017 vol. 22 nr 1, s. 71-83;
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa 2017 r., nr 3, s. 63-70
 4. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w kontekście problemu niesłusznych skazań [w:] Ł. Chojniak (red.), Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Warszawa 2017, s. 221 – 238

2018 rok

 1. Historia jednej publikacji, Palestra Świętokrzyska 2018 r., nr 43-44, s. 20-22
 2. Jeszcze o zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutówreplika oraz uwagi uzupełniające, Palestra Świętokrzyska 2018 r., nr 43-44, s. 22-38;
 3. Udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości karnej w Sądzie Najwyższym, Iustitia 2018 r., nr 2 (32), s. 87-92
 4. Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2018 r., nr 97, s. 79-98
 5. Prawda materialna versus kontradyktoryjność, czyli kilka krytycznych uwag na temat założeń oraz wybranych rozwiązań szczegółowych kolejnej noweli Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. [w:] S. Steinborn, K. Woźniewski (red.) Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Gdańsk 2018, s. 49-63
 6. Defendant’s right to refuse to testify as a witness in civil and administrative proceedings: observations in view of article 182 § 3 CPC, Ius Novum 2018 r., nr 4, s. 82-96

2019 rok

 1. Postulat nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – krytycznie o niektórych proponowanych zmianach, Palestra 2019 r., nr 1-2, s. 56 – 69

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka

Wspólnik

Ewelina Bereza

Asystentka

Julia Kowalska

Asystentka

Magdalena Michniewicz

Prawnik

Maciej Piotrowski

Prawnik

Anna Socik-Sadowska

Prawnik

Aneta Wasąg

Prawnik

Maciej Wiśniewski

Asystent

Jan Wojcieszek

Prawnik

Zapraszamy do współpracy