Łukasz Chojniak

Założyciel i partner w kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci sp.p.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i Rzecznik Dyscyplinarny warszawskiej Adwokatury w latach 2013-2016, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Autor albo współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce oraz podręcznika akademickiego do procedury karnej.
 • Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie.
 • Opiniował projekty ustaw w toku procesu legislacyjnego.
Łukasz Chojniak CHW

Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych i karno-gospodarczych a także postępowań o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych. Doradza podmiotom gospodarczym w ich codziennej działalności a także pomaga klientom indywidualnym rozwiązywać ich problemy prawne.

Uważa, że w życiu nie ma drogi na skróty a wygrać dla klienta sprawę można tylko wtedy, gdy prawnik zaangażuje się w nią na 100%.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wykaz publikacji

I. Podręczniki, monografie:

2012 rok

 1. Postępowanie karne, wydawnictwo H. Beck, Warszawa 2012 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–2011–3
 2. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012 , wspólnie z Ł. Wiśniewskim, ISBN: 978–83–63408–00–8

2013 rok

 1. Postępowanie karne, wydawnictwo H. Beck, 2. wydanie, Warszawa 2013 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–5094–3;
 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie, H. Beck, Warszawa 2013 r., ISBN: 978-83-255-5299-2

2015 rok

 1. Postępowanie karne, wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–7390-4

2016 rok

 1. Kulesza, System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2016, s. 489-521
 2. Postępowanie karne, wydawnictwo C. H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2016 r., wspólnie z K. Boratyńską i W. Jasińskim, ISBN: 978–83–255–8713-0

2017 rok

 1. Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, H. Beck, Warszawa 2017 r., (redakcja książki), ISBN: 978-83-255-7946-3

II. Artykuły naukowe i popularnonaukowe:

2004 rok

 1. Nowe zasady kontroli w firmie, Gazeta Prawna z 11/10/2004;

2007 rok

 1. Nieprzydatność aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu w świetle Konstytucji RP, In gremio 2007, nr 6;

2008 rok

 1. Co dalej z tymczasowym aresztowaniem?, Rzeczpospolita z 05/05/2008;
 2. Sędzia śledczy pogodzi prokuratora i podejrzanego, Gazeta Prawna z 20/05/2008;
 3. Rekompensata przysługuje z majątku skazanego, Gazeta Prawna z 23/05/2008;
 4. Ustawa nie powinna dotyczyć fundacji i stowarzyszeń, Gazeta Prawna z 04/06/2008;
 5. Sąd zawsze może uchylić się od rozstrzygnięcia, Gazeta Prawna z 16/07/2008;
 6. Kodeks musi określić maksymalny czas aresztu, Gazeta Prawna z 10/09/2008;

2009 rok

 1. Glosa do wyroku SN z 03/03/2008 , II KK 293/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 2, poz. 23 (wspólnie z M. Zbrojewską);
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2008 , sygn. II KK 342/07 (dot. warunków wniesienia kasacji), Prokuratura i Prawo 2009, nr 10;

2010 rok

 1. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnymwybrane zagadnienia [w:] Węzłowe problemy procesu karnego pod P. Hofmańskiego, Warszawa 2010 r.;
 2. Glosa do wyroku TK z 13 VII 2009, SK 46/08, Państwo i Prawo 2010, nr 7;

2011 rok

 1. Wznowienie postępowania karnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2011, nr 10
 2. The Admissibility of Evidence Obtained by Torture and Inhuman or Degrading Treatment in Criminal Overview of European and Polish Standards [w:] Pleadings. Celebration volume of Professor Tremmel Flóriáns 70th birthday, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata pod red. C. Fenyvesi oraz C. Herke, Pécs 2011 (wspólnie z W. Jasińskim)

2012 rok

 1. Ochrona praw pokrzywdzonego w procesie karnymocena regulacji de lege lata [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka. Tom , Olsztyn 2012, s. 115 – 123;
 2. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5-7 września 2012 , Palestra 2012 r., nr 11-12, s. 267-271;

2013 rok

 1. Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów, Prokuratura i Prawo 2013 , nr 4, s. 43-56;
 2. Możliwość rozpoznania na posiedzeniu bez udziału stron oczywiście zasadnej kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść oskarżonego [w:] zbiorowa W. Jasiński, K. Nowicki, Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013, s. 249-258
 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2011 , (II KK 316/10) Wrocławskie Studia Sądowe 2013 r., nr 1, s. 58-69
 4. O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP, Państwo i Prawo 2013 , nr 9, s. 18-29;
 5. Umorzenie restytucyjneodpowiedź na zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji? [w:] zbiorowa S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 609-617;
 6. Obowiązek wnoszenia środka odwoławczego, czyli krytyczne uwagi o 56 Kodeksu etyki adwokackiej [w:] red. zbiorowa H. Izdebski, P. Skuczyński, Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, Warszawa 2013 r., s. 67-77;
 7. Umorzenie postępowania na podstawie 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniiwybrane uwagi [w:] W. Cieślak, S. Steinborn (red. zbiorowa) Profesor Marian Cieślakosoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013, s. 655-665;
 8. Postępowanie przygotowawcze w założeniach reformy procesu karnegouwagi krytyczne [w:] Wiliński (red.) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 281-296
 9. Ławnicy w postępowaniu karnymujęcie historyczne i konstytucyjne (wspólnie z Ł. Wiśniewskim) Wrocławskie Studia Sądowe 2013 , nr 3-4, s. 47-66

2014 rok

 1. Nie tkwić w błędzie i nie wprowadzać w błąd, Rzeczpospolita z 6 maja 2014 , C8;
 2. Pokrzywdzeni poza procesem, Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 9-11 maja 2014 , s. C4-C5;
 3. Polskie prawo na europejskim poziomie, Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 16-18 maja 2014 , s. C2;
 4. Funkcja rzecznika dyscyplinarnegokilka refleksji, Palestra 2014 , nr 9, s. 85-95;
 5. Niesłuszne skazania jednak się zdarzają, Rzeczpospolita z 11 grudnia 2014 r., C7

2015 rok

 1. Prawo do obrony w dochodzeniu dyscyplinarnym adwokatów – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Prawa o Adwokaturze, Palestra 2015 r., nr 3-4, 95-106
 2. Pełnomocnik w postępowaniu kompensacyjnym po 1 lipca 2015 r. [w:] P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. – przewodnik po zmianach, Warszawa 2015 r., s. 508-524;
 3. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego SDI 17/15 – Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 17-19 lipca 2015 r., nr 137;
 4. Kontradyktoryjność postępowania karnego w świetle znowelizowanego art. 427 § 4 k.p.k. in fine [w:] A. Lach, Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2015, s. 9-20;
 5. Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie II AKa 64/15 – Dziennik Gazeta Prawna – Prawnik, 23-25 października 2015 r., nr 207;
 6. Nie potrzebujemy już więcej wolontariatu – serwis Prawnik.pl z dnia 28/10/2015 r.
 7. Stanowienie prawa karnego procesowego [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń, Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa 2015, s. 259-271;
 8. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a kolizja interesów adwokata i jego klienta [w:] J. Giezek, P. Kardas, Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Warszawa 2015 r., s. 279-294
 9. Wątpliwości co do zgodności art. 196 KK z Konstytucją RP – kilka wybranych uwag na podstawie kazusu Doroty Dody Rabczewskiej [w:] Biłgorajski (red.) Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Warszawa 2015 r., s. 115-135;

2016 rok

 1. Realizacja zasady trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów – wybrane problemy, Palestra 2016 r., nr 10, s. 73-85;
 2. O odpowiedzialności za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu w kontradyktoryjnym Kodeksie postępowania karnego ­[w:] E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński, Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej, Warszawa 2016 r., s. 167-183 oraz tamże głos w dyskusji, s. 184-189

2017 rok

 1. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w kontekście problemu niesłusznych skazań [w:] Ł. Chojniak (red.), Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Warszawa 2017 r., s. 221-238
 2. O wybranych problemach ze stosowaniem materialnego prawa dyscyplinarnego adwokatów z perspektywy gwarancji obwinionego do rzetelnego postępowania, Białostockie Studia Prawnicze 2017 vol. 22 nr 1, s. 71-83;
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa 2017 r., nr 3, s. 63-70
 4. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w kontekście problemu niesłusznych skazań [w:] Ł. Chojniak (red.), Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Warszawa 2017, s. 221 – 238

2018 rok

 1. Historia jednej publikacji, Palestra Świętokrzyska 2018 r., nr 43-44, s. 20-22
 2. Jeszcze o zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutówreplika oraz uwagi uzupełniające, Palestra Świętokrzyska 2018 r., nr 43-44, s. 22-38;
 3. Udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości karnej w Sądzie Najwyższym, Iustitia 2018 r., nr 2 (32), s. 87-92
 4. Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2018 r., nr 97, s. 79-98
 5. Prawda materialna versus kontradyktoryjność, czyli kilka krytycznych uwag na temat założeń oraz wybranych rozwiązań szczegółowych kolejnej noweli Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. [w:] S. Steinborn, K. Woźniewski (red.) Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Gdańsk 2018, s. 49-63
 6. Defendant’s right to refuse to testify as a witness in civil and administrative proceedings: observations in view of article 182 § 3 CPC, Ius Novum 2018 r., nr 4, s. 82-96

2019 rok

 1. Postulat nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – krytycznie o niektórych proponowanych zmianach, Palestra 2019 r., nr 1-2, s. 56 – 69

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak CHW

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski CHW

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka CHW

Wojciech Czajka

Wspólnik

Magdalena Michniewicz CHW

Magdalena Michniewicz

Adwokat

Maciej Piotrowski CHW

Maciej Piotrowski

Adwokat

Anna Socik-Sadowska CHW

Anna Socik-Sadowska

Adwokat

Jan Wojcieszek CHW

Jan Wojcieszek

Adwokat

Anna Nowicka CHW

Anna Nowicka-Osuch

Doradca podatkowy, Of Counsel

Iwona Dembowska CHW

Iwona Dembowska

Aplikant adwokacki

Julia Kowalska CHW

Julia Kowalska

Aplikant adwokacki

Jakub Wawrzyszczak CHW

Jakub Wawrzyszczak

Aplikant adwokacki

Maciej Wiśniewski CHW

Maciej Wiśniewski

Młodszy prawnik

Ewelina Bereza CHW

Ewelina Bereza

Dyrektor Administracji

Paulina Bienias CHW

Paulina Bienias

Pracownik biura

Joanna Lipka CHW

Joanna Lipka

Pracownik biura