Łukasz Wiśniewski

Adwokat, partner w kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci sp.p.

 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Doktorant w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.
 • Autor lub współautor publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego (m.in. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce).

Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych, postępowaniach dyscyplinarnych oraz sprawach o ochronę dóbr osobistych. Z powodzeniem reprezentował klientów m.in. w postępowaniach dotyczących przestępstw menedżerskich.  Doradza klientom korporacyjnym w zakresie zapewnienia zgodności ich działalności z regulacjami prawnymi (compliance), a także w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Uważa, że pomóc klientowi i odnieść sukces można tylko wtedy, gdy dobrze pozna się nie tylko jego sprawę, ale także gdy zrozumie się jego biznes albo sytuację życiową, w której się znalazł.

Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

Wykaz publikacji

 1. Sędzia dochodzenia w niemieckim postępowaniu karnym, Państwo i Prawo 2011, Zeszyt 12 (790), s. 56-67;
 2. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce (wspólnie z Ł. Chojniakiem), monografia wydana nakładem Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012;
 3. Postępowanie karne. Minirepetytorium (wspólnie z Ł. Jagiełłowiczem), Wyd. WoltersKluwer S.A., Warszawa 2013 (rozdziały 1–2, 7–9, 12–14);
 4. Ławnicy w postępowaniu karnym – ujęcie historyczne i konstytucyjne, Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 3-4, s. 47 i n. (wspólnie z Ł. Chojniakiem);
 5. Dział II. Niemiecki proces karny, rozdział 8. Postępowanie przygotowawcze, [w:] P. Kruszyński (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2014, s. 365-419;
 6. Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014, s. 146 i n. (wspólnie z A. Grochowską);
 7. Reformatoryjne orzekanie przez sąd odwoławczy w nowym modelu procesu karnego w świetle genezy reguł ne peius, [w:] B.T. Bieńkowska, H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015, s. 171-183 (wspólnie z Łukaszem Jagiełłowiczem);
 8. Realizacja zasady koncentracji w nowym modelu postępowania karnego, [w:] D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, s. 253-273.
 9. Repetytoria Becka. Postępowanie karne, Warszawa 2016 (wspólnie z A. Grochowską i Ł. Jagiełłowiczem).

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka

Wspólnik

Ewelina Bereza

Asystentka

Małgorzata Cender

Prawnik

Julia Kowalska

Asystentka

Magdalena Michniewicz

Prawnik

Maciej Piotrowski

Prawnik

Anna Socik

Prawnik

Aneta Wasąg

Prawnik

Maciej Wiśniewski

Asystent

Jan Wojcieszek

Prawnik

Zapraszamy do współpracy