Łukasz Wiśniewski

Adwokat, partner w kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci sp.p.

 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Doktorant w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.
 • Autor lub współautor publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego (m.in. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce).

Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych, postępowaniach dyscyplinarnych oraz sprawach o ochronę dóbr osobistych. Z powodzeniem reprezentował klientów m.in. w postępowaniach dotyczących przestępstw menedżerskich.  Doradza klientom korporacyjnym w zakresie zapewnienia zgodności ich działalności z regulacjami prawnymi (compliance), a także w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Uważa, że pomóc klientowi i odnieść sukces można tylko wtedy, gdy dobrze pozna się nie tylko jego sprawę, ale także gdy zrozumie się jego biznes albo sytuację życiową, w której się znalazł.

Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

Wykaz publikacji

 1. Sędzia dochodzenia w niemieckim postępowaniu karnym, Państwo i Prawo 2011, Zeszyt 12 (790), s. 56-67;
 2. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce (wspólnie z Ł. Chojniakiem), monografia wydana nakładem Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012;
 3. Postępowanie karne. Minirepetytorium (wspólnie z Ł. Jagiełłowiczem), Wyd. WoltersKluwer S.A., Warszawa 2013 (rozdziały 1–2, 7–9, 12–14);
 4. Ławnicy w postępowaniu karnym – ujęcie historyczne i konstytucyjne, Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 3-4, s. 47 i n. (wspólnie z Ł. Chojniakiem);
 5. Dział II. Niemiecki proces karny, rozdział 8. Postępowanie przygotowawcze, [w:] P. Kruszyński (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2014, s. 365-419;
 6. Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014, s. 146 i n. (wspólnie z A. Grochowską);
 7. Reformatoryjne orzekanie przez sąd odwoławczy w nowym modelu procesu karnego w świetle genezy reguł ne peius, [w:] B.T. Bieńkowska, H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015, s. 171-183 (wspólnie z Łukaszem Jagiełłowiczem);
 8. Realizacja zasady koncentracji w nowym modelu postępowania karnego, [w:] D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, s. 253-273.
 9. Repetytoria Becka. Postępowanie karne, Warszawa 2016 (wspólnie z A. Grochowską i Ł. Jagiełłowiczem).

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka

Wspólnik

Ewelina Bereza

Asystentka

Julia Kowalska

Asystentka

Magdalena Michniewicz

Prawnik

Maciej Piotrowski

Prawnik

Anna Socik-Sadowska

Prawnik

Aneta Wasąg

Prawnik

Maciej Wiśniewski

Asystent

Jan Wojcieszek

Prawnik

Zapraszamy do współpracy